lt

BENDRA INFORMACIJA

IĮ „Odontika”, į. k. 300875841, buveinės adresas – Krivių g. 5, Vilnius  (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine https://www.odontika.com (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Atstovas – asmuo atstovaujantis Duomenų valdytojo partnerius (paslaugų tiekėjus), tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.

Dalyvis – asmuo dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamuose žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis asmuo, Pacientas, Kandidatas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis sveikatos priežiūros teikiamomis paslaugomis, norintis užsiregistruoti dėl sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Kandidatas asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Pacientas – asmuo, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl sveikatos priežiūros (odontologijos) paslaugų teikimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu dėl registracijos pas gydytojus ir/ar kitais klausimais.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija.

Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę.

Jeigu jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRACIJOS TIKSLU

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų valdytoją registracijos pas gydytoją ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Gimimo data;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Duomenys apie sveikatą (tiek, kiek Duomenų subjektas pateikia savanoriškai).

Tuo atveju, jeigu registraciją vykdo Besikreipiančiojo atstovas, Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančio atstovo duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Besikreipiančiųjų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (ODONTOLOGIJOS) TEIKIMO TIKSLU

Pacientų duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos Pacientų duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Gimimo data;
Asmens kodas;
Gyvenamosios vietos adresas;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.;
Duomenys apie sveikatą;

Kiti diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais renkami duomenys (dantų, žandikaulių, veido nuotraukos ir video; radiologiniai (dentalinės, panoraminės radiogramos, kompiuterinės tomografijos ir kt.) 2D ir 3D vaizdai; MRT (magnetinio rezonansinio tyrimo) vaizdai; kitomis skenavimo priemonėmis (pvz. intraoraliniais, laboratoriniais skeneriais) gauti dantų, žandikaulių, burnos, veido 2D ir 3D vaizdai ir kt.); dantų, žandikaulių, veido srities atspaudai (analoginiai ir skaitmeniniai) bei tradiciniai (liejimo būdu), 3D spausdinti ir frezuoti modeliai;

Kiti reikalingi ir būtini asmens duomenys vykdant sutartį su Pacientu.

Tuo atveju, jeigu Pacientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Paciento atstovo asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Asmens kodas;
Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Įgaliojimo duomenys (jei taikoma);
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Pacientų ar jų atstovų, turint jų sutikimą, vykdant sutartį su Pacientu, ar/ir įstatymo nustatyta tvarka pagal poreikį perduodami šiems gavėjams:

Draudimo bendrovėms, tikslu – vykdyti savanoriškas Paciento sveikatos draudimo sutartis;

Lizingo bendrovėms, tikslu – vykdyti Paciento finansinių paslaugų teikimo (pirkimo išsimokėtinai) sutartį;

Kitoms odontologinėms klinikoms, tikslu – įvykdyti paciento ir/ar gydytojo prašymą ir/ar užtikrinti tolimesnį gydymą, kai tokios galimybės neturi Duomenų  valdytojas;

Dantų technikos laboratorijoms, tikslu – įvykdyti sutartį su Pacientu;

Lietuvos paštui ir/ar siuntų pristatymo (kurjerių) tarnyboms, tikslu – perduoti, persiųsti reikalingą informaciją Pacientui ar perduoti gaminius, dokumentus tretiesiems asmenims vykdant Duomenų valdytojo sutartį su Pacientu (pvz. dantų technikos laboratorijos, kitos odontologinės klinikos);

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai esant įstatymuose nustatytiems  pagrindams;

Duomenų valdytojo tiekėjams ir partneriams tiek Lietuvoje, tiek už Europos Ekonominės Erdvės ribų, tikslu – įvykdyti sutartį su pacientu.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti Pacientų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

• Jei yra Paciento sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
• Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
• Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti Pacientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Pacientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais tvarkymo pagrindu yra: duomenų subjekto sutikimas,  sutarties su Duomenų subjektu vykdymas, Duomenų valdytojo teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p., b) p. ir c) p.).

Ypatingieji Pacientų duomenys apie sveikatą tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar gydymo pagal sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 str. 2 d. a) p., h) p.).

PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRIMINIMŲ APIE PAKARTOTINIUS VIZITUS TIKSLU

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti pacientų dantų sveikatą ir siekdamas teisėto intereso suteikti Pacientams tolesnes sveikatos priežiūros paslaugas, skatina Pacientus reguliariai lankytis pas odontologą ir tvarko Pacientų asmens duomenis priminimo apsilankyti pakartotinai tikslu. Šiuo tikslu Duomenų valdytojas tvarko šiuos Pacientų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys tvarkomi priminimo apie pakartotinius pacientų vizitus tikslu, Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš Pacientų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Šie Pacientų duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS UŽKLAUSOS DĖL APGYVENDINIMO PATEIKIMO TIKSLU

Duomenų valdytojas užklausos dėl apgyvendinimo pateikimo tikslu tvarko šiuos Duomenų subjektų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefonas;
El. paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų ir perduodami apgyvendinimo paslaugas teikiančiai įmonei.

Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, teikiančių tarpininkavimo įdarbinant paslaugas. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir/ar Kandidato prašymo prieš sudarant sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p. ir b) p.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS

Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų ar konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Nuotraukos;
Telefonas;
El. paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų valdytojo Internetinėje svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinio tinklo Facebook paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti: vardą, pavardę (arba socialiniuose tinkluose registruotą Duomenų subjekto pseudonimą), nuotrauką.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO, PACIENTŲ SAUGUMO IR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO (VAIZDO STEBĖJIMO) TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo, Pacientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumo, taip pat turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais tvarko savo personalo ir Pacientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą.

Informuojame, kad Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami Duomenų valdytojo vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Duomenų valdytojo klinikos priimamajame. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS VYKDYMO TIKSLU

Duomenų valdytojas bendradarbiaudamas su partneriais (paslaugų teikėjais) tvarko tokius fizinių asmenų ar Atstovų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Asmens kodas;
Adresas (jei taikoma);
Individualios veiklos pažymos numeris ir išdavimo data (jei taikoma);
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris (jei taikoma);
Įgaliojimas;
Įgaliojimo laikas;
Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamu asmeniu);
Pareigos;
Darbovietė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš fizinių asmenų, Atstovų, ir/ar atstovaujamų asmenų.

Mes įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

• Buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei, tikslu – vykdyti Duomenų valdytojo vidinę apskaitą.
• Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
• Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
• Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

Asmens duomenys tvarkomi sutarties vykdymo ir/ar Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b) p. ir f) p.).

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas

  Saugojimo terminas

  Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas registracijos tikslais

  Iki registruoto vizito datos. Duomenų subjektui neatvykus paskirtam vizitui, jo pateikti asmens duomenys sunaikinami

  Pacientų asmens duomenų tvarkymas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais 

  15 metų nuo paskutinio apsilankymo klinikoje

  Pacientų asmens duomenų tvarkymas vizito priminimo tikslais

  2 metus nuo paskutinio apsilankymo Duomenų valdytojo klinikoje dienos

  Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas užklausos dėl apgyvendinimo pateikimo tikslu

  2 metai nuo užklausos apie apgyvendimą pateikimo dienos

  Kandidatų asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos
tikslais

  4 mėnesiai po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas

  Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais

  1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos

  Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas vaizdo
stebėjimo tikslu

  1 mėnuo

  Fizinių asmenų, Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su partneriais vykdymo tikslu

  Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai dokumentuotos.

Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

• Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
• Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
• Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
• Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
• Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
• Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
• Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
• Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: IĮ „Odontika”, Krivių g. 5, Vilnius; paštu: IĮ „Odontika”, Krivių g. 5, Vilnius; el. paštu: info@odontika.com.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas

Aprašymas/Naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Skirtas svetainės funkcionalumo, vientisumo užtikrinimui.

Apsilankius svetainėje

Pasibaigus naršymo sesijai

pll_language

Slapukas naudojamas išsaugoti lankytojo pasirinktą kalbą.

Apsilankius svetainėje

Iki sesijos pabaigos

Kalbos pasirinkimas

_ga

Slapukas sukurtas saugoti unikalų Kliento ID, kuris vėliau naudojamas Google Analytics serveriuose, tam kad apskaičiuoti vartotojo, sesijos ir kampanijos duomenis.

Apsilankius svetainėje

 2 metai

Informacija apie lankytojų elgesį svetainėje

_gid

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio polapius.

Apsilankius svetainėje

24 val. po sesijos pabaigos

Informacija apie lankytojų elgesį svetainėje

1P_JAR, CONSENT, NID

Google Analytics slapukai, skirti sesijos įgalinimui ir Google reklamų pritaikymui.

Apsilankius svetainėje

6 mėnesiai

Informacija apie lankytojų elgesį svetainėje

hjIncludedInSample

Hotjar slapukas renka statistinę informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje

Apsilankius svetainėje

Ne ilgiau nei 1 metai

Informacija apie lankytojų elgesį svetainėje

VISITOR_INFO1_LIVE, GPS, PREF, YSC

Slapukai įgalina pagrindines „YouTube” vaizdo įrašų funkcijas. Jie naudojami tik puslapiuose, kuriuose yra „YouTube” vaizdo įrašai.

Apsilankius svetainėje

Iki 8 mėnesių

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@odontika.com.

Atnaujinta 2018-05-21